DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

DARUJTE 2% DANE Z PRÍJMU

Ak ste fyzická osoba (zamestanec) 2% dane poukážete nasledovne:

a.) Zamestnávateľ Vám vyplní: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
b.) Vyplňte: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

– meno, priezvisko, rodné číslo, adresa bydliska
– sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane (vypočítané 2 % zo zaplatenej dane)
– identifikačné údaje prijímateľa:

Obchodné meno: Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia Humenné
Sídlo: Pugačevova 1380/5
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31300774

c.) Z oboch dokumentov vytvorte fotokópie (pre započítanie brigády)

d.) Doručte vyhlásenie spolu s potvrdením daňovému úradu, ku ktorému miestne prináleží Váš zamestnávateľ.