DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

DARUJTE 2% DANE

Upozorňuje členskú základňu na možnosť podpory organizácie venovaním 2% dane z príjmu zaplatenej dane.
Tlačivá pre venovanie podielu zaplatených daní si môžete vyzdvihnúť na predajnom mieste, v predajniach rybárskych
potrieb alebo na webovej stránke srz-humenné.sk. Takto získané finančné prostriedky budú použité pre činnosť
organizácie.

Člen ktorý poukáže 2 % daň pre MsO SRZ Humenné v sume viac ako 25 € a doloží príslušný doklad že poukázal 2% sa mu započíta brigáda . 

Ak ste fyzická osoba (zamestanec) 2% dane poukážete nasledovne:

a.) Zamestnávateľ Vám vyplní: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
b.) Vyplňte: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

– meno, priezvisko, rodné číslo, adresa bydliska
– sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane (vypočítané 2 % zo zaplatenej dane)
– identifikačné údaje prijímateľa:

Obchodné meno: Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia Humenné
IČO: 31300774

c.) Z oboch dokumentov vytvorte fotokópie (pre započítanie brigády)

d.) Doručte vyhlásenie spolu s potvrdením daňovému úradu, ku ktorému miestne prináleží Váš zamestnávateľ.