DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

Nový zákon NR SR č. 216/2018 Z.z. o rybárstve.

Dávam do pozornosti všetkým členov MsO SRZ Humenné, že od 1. januára 2019 nadobúda účinnosť nový zákon NR SR č. 216/2018 Z.z. o rybárstve. Všetkých Vás žiadam, aby ste sa dobre oboznámili s novým zákonom, ktorý ustanovuje podmienky ochrany rýb, chovu rýb a lovu rýb, ochrany vodných ekosystémov a k ohrozeniu genofondu pôvodných druhov rýb, práva a povinnosti fyzických osôb, právnických osôb – podnikateľov pri využívaní vôd na ochranu rýb, chov rýb a lov rýb, ako aj zodpovednosť za porušenie povinností na úseku rybárstva.Dúfam, že si zákon každý dobre naštuduje, aby následne nevznikli problémy počas výkonu rybárskeho práva medzi rybármi a rybárskou strážou.