DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

Oznam – lehota na zaplatenie členského príspevku

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

 

Na základe  opakovaných otázok, v súvislosti s lehotou na zaplatenie členského príspevku, Vám dávame do pozornosti nasledovné:

 

Podľa § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ Členstvo vo zväze zaniká nezaplatením členského príspevku v termíne o 31. marca kalendárneho roka, ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva. Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca kalendárneho roka, pričom závažnosť dôvodov posudzuje výbor OZ SRZ.

 

Zánik členstva nezaplatením upravujú stanovy, preto ani v mimoriadnej situácii ako je táto, nie je možné zmeniť ustanovenie stanov inak ako rozhodnutím snemu (napr. uznesenie Rady SRZ, pretože by upravovalo zánik členstva v rozpore so stanovami). Samotné ustanovenie stanov § 10 ods. 1 písm. c) druhá veta však poskytuje dostatok priestoru pre rozhodnutie výboru OZ SRZ, aby odpustilo zmeškanie lehoty na zaplatenie na základe žiadosti člena SRZ.

 

Zároveň je potrebné členov SRZ informovať o bezhotovostných možnostiach úhrady členského príspevku.

S pozdravom

 

Mgr. Tomáš Garaj

organizačno – právny odbor
Slovenský rybársky zväz