DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

ČLENSKÉ

A POVOLENIA

DARUJTE 2% DANE Z PRÍJMU

Upozorňuje členskú základňu na možnosť podpory organizácie venovaním 2% dane z príjmu zaplatenej dane.
Tlačivá pre venovanie podielu zaplatených daní si môžete vyzdvihnúť na predajnom mieste, v predajniach rybárskych
potrieb alebo na webovej stránke srz-humenné.sk. Takto získané finančné prostriedky budú použité pre činnosť
organizácie.

Člen ktorý poukáže 2 % daň pre MsO SRZ Humenné v sume viac ako 35 € a doloží príslušný doklad že poukázal 2% sa mu započíta brigáda . 

Ak ste fyzická osoba (zamestanec) 2% dane poukážete nasledovne:

a.) Zamestnávateľ Vám vyplní: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
b.) Vyplňte: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

– meno, priezvisko, rodné číslo, adresa bydliska
– sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane (vypočítané 2 % zo zaplatenej dane)
– identifikačné údaje prijímateľa:

Obchodné meno: Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia Humenné
IČO: 31300774

c.) Z oboch dokumentov vytvorte fotokópie (pre započítanie brigády)

d.) Doručte vyhlásenie spolu s potvrdením daňovému úradu, ku ktorému miestne prináleží Váš zamestnávateľ.

PLATBA BANKOVÝM PREVODOM

Platba je možná aj bankovým prevodom.

Číslo účtu:    SK65 7500 0000 0040 2997 3971

Ako informáciu pre príjemcu uveďte:
Meno, Priezvisko a druh poplatku.

ZÁPISNÉ

Druh poplatkuCena
Zápisné - Deti do 6 rokov0,- €
Zápisné - Deti od 6 do 14 rokov 5,- €
Zápisné - Mládež od 14 do 17 rokov
a študenti do 25 rokov
25,- €
Zápisné - Nad 18 rokov 100,- €

ČLENSKÉ

Druh poplatkuCena
Členské - Deti do 10 rokov 1,- €
Členské - Mládež od 10 do 17 rokov a študenti do 25 rokov **17- €
Členské - Nad 18 rokov35 €

* Hornú hranicu veku musí dieťa  dosiahnuť do 31.12. príslušného kalendárneho roku .

** Je potrebné potvrdenie o návšteve školy

POPLATOK ZA NEODPRACOVANÚ BRIGÁDU

Druh poplatkuCena
Poplatok za neodpracovanú brigádu u člena MsO SRZ HE *29,- €

* Poplatok za neodpracovanú brigádu v trvaní 7 hodín.

Poplatok za neodpracovanú brigádu v predošlom roku je povinný zaplatiť každý člen s výnimkou detí, žien,  študentov, invalidných dôchodcov a dôchodcov nad 62 rokov.

Informácie o konaní brigád budú zverejnené v predajniach rybárskych potrieb a na www.srz-humenne.sk

CENY POVOLENÍ - PRE ČLENOV

Druh poplatkuCena
Pstruhové miestne – deti od 3 do 14 rokov 15,-€
Pstruhové miestne – dospelý40,-€
Kaprové miestne – deti od 6 do 14 rokov20,- €
Kaprové miestne – dospelý50,- €
Kaprové zväzové – deti od 3 do 5 rokov
( iba pre držiteľa miestnej kaprovej povolenky )
0,- €
Kaprové zväzové – deti od 6 do 14 rokov
( iba pre držiteľa miestnej kaprovej povolenky )
15,- €
Kaprové zväzové – dospelý
( iba pre držiteľa miestnej kaprovej povolenky )
75,- €
Lipňové miestne – dospelý35,- €
Lipňové zväzové – deti od 3 do 14 rokov
( iba pre držiteľa miestnej kaprovej povolenky )
10,- €
Lipňové zväzové – dospelý
( iba pre držiteľa miestnej lipňovej povolenky )
70,- €

CENY HOSŤOVACÍCH POVOLENÍ

Druh poplatkuCena
Pstruhové miestne denné – dospelý25,-€
Kaprové miestne týždenné – deti od 3 do 14 rokov5,- €
Kaprové miestne denné – dospelý40,- €
Kaprové miestne týždenné – dospelý80,- €
Kaprové miestne týždenné – dospelý - NEČLEN SRZ150,- €
Lipňové miestne denné – dospelý20,- €
Lipňové miestne denné – dospelý - NEČLEN SRZ20,- €

CENY RYBÁRSKYCH LÍSTKOV

Druh poplatkuCena
Týždenný rybársky lístok 1,50,-€
Mesačný rybársky lístok3,- €
Ročný rybársky lístok7,- €
Trojročný rybársky lístok17,- €