DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

Program

          

         Výbor MsO SRZ v Humennom Vás týmto pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 10.apríla 2022 o 7,30 hod. v kinosále Mestského kultúrneho strediska  v Humennom s týmto navrhovaným  programom:


Program VČS

 

 1. Otvorenie            

 2. Voľba komisií (mandátovej, návrhovej volebnej )   

 3. Správa o činnosti  MsO SRZ Humenné za rok 2021

 4. Správa o hospodárení organizácie za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022

 5. Správa kontrolnej komisie    

 6. Plán hlavných úloh na rok 2022 

 7. Diskusia 

 8. Voľby    

 9. Prestávka 

 10. Návrh na uznesenie                           

 11. Záver  

 

Tešíme sa na Vašu účasť.