DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

Usmernenie – Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina

Na základe aktuálnej situácie s ochorením COVID -19 a s blížiacim sa začiatkom rybárskej pstruhovej sezóny si Vám dovoľujeme zaslať toto usmernenie k výkonu činnosti rybárskej stráže a hospodárov.

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia je zakázané organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Je však potrebné a nevyhnutné, aby ste dbali na ochranu svojho zdravia a aj na ochranu zdravia loviacich v zmysle nariadených opatrení. Zároveň žiadame vo zvýšenej miere dbať na dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

Preto Vás žiadame, aby ste upozorňovali všetkých loviacich, aby dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi sebou a v záujme ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou.

V súčasnom zložitom období pred začiatkom pstruhovej sezóne Vám prajeme veľa zdravia, trpezlivosti a pekných chvíľ strávených pri našich pstruhových revíroch .